POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot FUERTE Anna Grajeta z siedzibą przy ul. Bacciarellego 37/7, 51-649 Wrocław tel. 501 717 357,

Kontakt z Administratorem – FUERTE Anna Grajeta, ul. Bacciarellego 37/7, 51-649 Wrocław, możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@palety-fuerte.pl

Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności Administratora na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spraw pracowniczych w firmie wynikających z Kodeksu Pracy oraz pozostałych obowiązujących w tym zakresie przepisów, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. Kodeksu Pracy, a brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością świadczenia pracy, że inne przepisy stanowią inaczej,

Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu